صبح بخیر، مهمان صبح
نوشتن بلاگ
فقط برای کاربران عضو
میکرو بلاگ
<< 1 ... 347 348 349 350 351 ... 354 >>
 kakojavad  (1398/6/13 , 14:15)
desert
می گویند منبر را از چوب درخت گردو می سازند
که بسیار محکم و با کیفیت است.
درخت گردو علاوه بر چوب مرغوب،
سایه و بار خوبی هم دارد.
اما درخت چنار میوه ندارد، سایه درست و حسابی
هم ندارد، از آن چوبه دار میسازند.
دعوای این دو درخت در شعر استاد شهريار
شنیدنی ست!


*گفت با طعنه منبری به چنار:
سرفرازی چه میکنی؟ بی بار!
نه مگر ننگ هر درختی تو؟
کز شما ساختند چوبه دار!

*پس بر آشفت آن درخت دلیر،
رو به منبر چنین نمود اخطار؛
گفت: گر منبر تو فایده داشت،
کـار مردم نمی کشید به دار !
 ☆☆GitA☆☆  (1398/6/12 , 20:42)
❣خوبه یاد بگیریم که؛

- دخالت در زندگی دیگران، کنجکاوی نیست، فضولیه...

- تندگویی و قضاوت در مورد دیگران، انتقاد نیست، اسمش توهینه...

- هر کار یا حرفی که در آخرش بگی شوخی کردم، شوخی نیست جانم،
حمله به شخصیت اون فرد هست...

- بازی کردن با احساسات مردم زرنگی نیست، هرزگیه...

- خراب کردن یه نفر توی یه جمع، جوک نیست، اسمش بی احترامیه...
 MaHaK  (1398/6/12 , 14:06)
VOorOojaK
لذت بردن را یادمان ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ !
از گرما می نالیم. از سرما فرار می کنیم.
در جمع، از شلوغی کلافه می شویم و در خلوت، از تنهایی بغض می کنیم.
تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و آخر هفته هم بی حوصلگی تقصير غروب جمعه است و بس!
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ:
ﻣﺪﺭﺳﻪ.. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ .. ﮐﺎﺭ..
ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺳﻔﺮﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺬﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ!
ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ.
 ☆☆GitA☆☆  (1398/6/11 , 22:44)
نه چشمانِ آبــﮯ دارم ،
نه کفشهای پاشنه بُلند !
همیشه کتانـﮯ مـﮯ پوشم
روی چمن ها غَلت میزنم !
عِشوه ریختن را خوب یادم نداده اند !
وقتـﮯ از کنارم رَد میشوﮮ ،
بوﮮ اُدکُلنم مستت نمیکند !
نگران پاک شدنِ رُژِ لب و ریملم نیستم !
لاکِ ناخن هایم از هزار مترﮮ داد نمیزند !
گاهـﮯ از فَرطِ غُصّه ، بلند داد میزنم !
خدایم را با تمامِ دُنیا عوض نمیکُنم
و بعضـﮯ آدمهاﮮ اَطرافم را هم
با تمامِ دُنیا عوض نمیکُنم !
شب ها پایه پَرسه زدن در خیابان
و مهمانـﮯ نیستَم !
بَلد نیستم تا صُبح پاﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کنم
و بگویم : دوستَت دارم
وقتـﮯ حتـﮯ
به تعدادِ حروفِ دوستَت دارم هم ،
دوستَت ندارم !
ولـﮯ اگر بگویَم دوستَت دارم ،
دوست داشتَنم حَد و مرزﮮ ندارد !
من #خالصانه همینَم ...
 Roksana  (1398/6/11 , 14:58)
💎
علی اصغر(ع)
در ﺗﻨﮕﻨﺎﻱ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻧﻮﺍ ﮔﺮﻓﺖ
ﺍﺯ ﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭﻱﺍﺵ ﺩﻝ ﻫﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﺷﻮﻕ ﭘﺮ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﮎ ﺑﻲ ﻓﺮﻭﻍ
ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﮔﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻗﻨﻮﺕ ﺩﻋﺎ ﮔﺮﻓﺖ
ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﺗﺸﻨﻪﻱ ﺻﺒﺢ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﺎﻟﻪ ﺯﺩ ﮐﻪ ﮔﻠﻮﻱ ﺻﺪﺍ ﮔﺮﻓﺖ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺷﮏ ﺭﻳﺨﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺗﻴﺮﻩ ﺷﺪ
ﺍﺯ ﺷﺮﻡ ﭼﺸﻢ ﻏﺮﻕ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺶ، ﻫﻮﺍ ﮔﺮﻓﺖ
ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺩﺍﻉ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﭘﺪﺭ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﺍ ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺎﮔﺎﻩ ﻳﮏ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﻴﻤﻪ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ
ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻳﮏ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺎ ﻋﺮﺵ ﺭﻓﺖ ﻣﺮﺛﻴﻪﻱ ﺳﺮﺥ ﺣﻨﺠﺮﺵ
ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺭﻭﺿﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﻋﺰﺍ ﮔﺮﻓﺖ
ﺍﺯ ﺷﺮﻡ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻱ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺣﺴﺮﺕ ﺭﺑﺎﺏ
ﻗﻨﺪﺍﻗﻪ ﺭﺍ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﻋﺒﺎ ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺎﻋﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﺍﺯ ﮐﺮﻡ ﺩﺳﺖ ﮐﻮﭼﮑﺶ
ﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺣﻮﺍﻟﻪﻱ ﻳﮏ ﮐﺮﺑﻼ ﮔﺮﻓﺖ
 ☆☆GitA☆☆  (1398/6/10 , 23:41)
خدا مرحم تمام دردهاست
هر چه عمق خراش های وجودت بیشتر باشد
خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای می گیرد
خدایا
دردهایم
دلنشین می شود وقتی درمانم تویی
 
 AlirezaM  (1398/6/10 , 19:00)
Comedy Elahi
صادق ترین،بی توقع ترین،مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است.
مارک تواین
MaHaK: (1398/6/10 , 23:24)
مارک تو کدوم : ande:
 MaHaK  (1398/6/10 , 16:21)
VOorOojaK
دیگه بزرگ شدین و بهتره باهاتون صادق باشم، بچهها!!
شما بدعکس نیستین، شما زشتین:
AlirezaM: (1398/6/10 , 18:32)
ande:
 ☆☆GitA☆☆  (1398/6/10 , 13:30)
انگـــــار روزگار بـا آرزوهـــایـــــم

کـــــلاغ پـــــر بـــــازی کـــــرد !

هـر آرزویـی کـردم گفــت پَــــر...
 Roksana  (1398/6/10 , 12:37)
💎
ﺑﺎﺯ ﻣﺤﺮﻡ ﺭﺳﯿﺪ، ﻣﺎﻩ ﻋﺰﺍﯼ ﺣﺴﯿﻦ
ﺳﯿﻨﻪﯼ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻛﺮﺏ ﻭ ﺑﻼﯼ
ﺣﺴﯿﻦ
ﻛﺎﺵ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻢ ﺷﻮﺩ ﻏﻔﻠﺖ ﻭ ﺟﺮﻡ ﻭ
ﮔﻨﺎﻩ
ﺗﺎ ﻛﻪ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺻﻔﺎ، ﻣﻦ ﺯ ﺻﻔﺎﯼ
ﺣﺴﯿﻦ

التماس دعــا
 ☆☆GitA☆☆  (1398/6/9 , 22:08)
بعضی از آدم ها ترجمه شده اند!!!
بعضی از آدمها فتوکپی آدمهای دیگرند،
بعضی از آدمها با چند درصد تخفیف به فروش میرسند...!
بعضی از آدمها فقط جدول و سرگرمی دارند،
بعضی از آدمها خط خوردگی دارند...
بعضی از آدمها راچند بار باید بخوانیم تا معنی آنها را بفهمیم
و بعضی از آدمها را باید نخوانده کنار گذاشت .
از روی بعضی از آدمها باید مشق نوشت
و از بعضی از آدمها جریمه ...!
 Roksana  (1398/6/9 , 21:10)
💎
ﺣﺲ ﺁﻥ ﺗﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﭽﺎﻟﻪ
ﺣﺲ ﺁﻥ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ
ﺣﺲ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﻤﺎ ﺭﻓﺘﻪ
ﺣﺲ ﺁﻥ ﺑﺮﻩ ﮐﻪ ﮔﺮﮒ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﻦ
ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺧﻮﺕ
ﺣﺲ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻮ ﺧﻠﻮﺕ
ﺣﺲ ﻣﺮﮒ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺸﺐ
و هرشب
خدایا یا ببخش یا بکش
 Roksana  (1398/6/9 , 20:33)
💎
ﺧﺪﺍﯾﺎ
ﯾﮏ ﻣﺮﮒ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﻣﻮ ﻫﺰﺍﺭ ﺍﺭﺯﻭ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﯾﺎﻃﻠﺒﻢ ﺭﺍﺑﺪﻩ ﯾﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﺭﺍﺑﮕﯿﺮ
 behi  (1398/6/9 , 19:38)
شاید خسته بشی ولی بالاخره انجامش میدی...
 Roksana  (1398/6/9 , 17:07)
💎
ارباب صدای قدمت می آید..
هنگامه اوج ماتمت می اید..
ما درتب داغ وغم تو میسوزیم..
یک بار دگر محرمت می آید
 kakojavad  (1398/6/9 , 12:23)
desert
دلایل چاقی ایرانیان:
بخور حیفه
بخور مفته
بخور تبركه
بخور دیگه گیرت نمیاد
بخور همین یه امشبه از فردا نخور
بخور مگه سالی چندبار تولده
بخور عیده
بخور عروسیه
بخور جشنه
بخور شیرینی نامزدیه
بخور شیرینی زایمانه
بخور اومدی مهمونی تو خونه خودت نخور
بخور پول دادیم نريزيم بره
 ☆☆GitA☆☆  (1398/6/9 , 00:55)
🍁


خدایا :
کدام پل در کجای جهان شکسته است..
که هیچ کس به مقصدش نمی رسد...؟
فقیر به دنبال پول و شادی ثروتمند...
ثروتمند در حسرت آرامش زندگی فقیر ....
کودک به دنبال آزادی بزرگتر....
بزرگتر در حسرت سادگی کودک....
پیر در حسرت جوانی....
جوان در پی تجربه سالمند....
او در حسرت زندگی من....
من در حسرت زندگی او....
کدام پل شکسته است..
که هیچ کس به خانه اش نمیرسد...؟
 Roksana  (1398/6/8 , 22:58)
💎
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ڪﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻪِ ﺩﻝ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ
ﻋﻠﺘﺶ ﭘـﻮﻝ ﻧﺒﻮﺩ
ﺍﻧﻌڪﺎﺱِ ﺟُﻮڪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻧﺒﻮﺩ
ﻋﻠﺘﺶ، ﭼﻬﺮﻩﯼِ ﮊﻭﻟﯿﺪﻩﯼِ ﯾڪ ﺩﻟﻘڪ,
ﯾﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﯾڪ ڪﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩ …
ﻣﻦ ﺑﻪِ » ﻣﻦ « ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ !
ڪﻪ ﭼﻮ ﯾڪ ﺩﻟﻘڪ ِﮔﯿﺞ
ﻧﻘﺶ ﯾڪ ﺧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ
ﺩﻟﻢ ﻣﯿـــﮕﺮﯾﺪ
 MaHaK  (1398/6/8 , 21:16)
VOorOojaK
ادمایی که ازشون طلبکارم اینجورین که بهشون تو تلگرام پیام میدم میگم سلام اون امانتی منو میدین بعد یهو دیگه عکسشون رو نمیتونم، ببینم چرا کسی میدونه؟
 Roksana  (1398/6/8 , 15:51)
💎
ﭘﺸﺖِ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺖ
ﺧﺪﺍ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮦ
ڪﺎﻓﻴﺴﺖ ﺑـﮧ ﺣڪﻤﺘﺶ
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘـﮧ ﺑﺎﺷﮯ
ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﺖ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ
ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺟﺎﺑﺖ ڪﻨﺪ
در کل: 7070
<< 1 ... 347 348 349 350 351 ... 354 >>

خانه
در کل : 3 عضو / 3 مهمان